Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Serwisie, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.
Serwis prowadzony jest przez Netcash Sp. z o.o. ul. 1905 Roku 21/101, 26-600 Radom, REGON: 369617803 NIP: 9482613472 KRS: 0000721638.
Wyłączne prawo do prowadzenia Serwisu ma wskazany powyżej podmiot, który jest Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się na poniższe dane teleadresowe: 

tel.: (+48) 690 178 404, 
e-mail: kontakt@najtanszyparking.pl

Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy ecommerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji.
Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.

Definicje:

Regulamin – niniejszy Regulamin, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach Stron Umowy,
Strona – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca – w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie,
Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: https://najtanszyparking.pl/, a także wszystkie jej podstrony
Sprzedawca – strona internetowa dostępna pod adresem: https://najtanszyparking.pl/, a także wszystkie jej podstrony
Klient– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu, 
Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu,
Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt lub usługę, wybrana przez Klienta podczas składanego zamówienia oferowana przez Serwis lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych z Serwisem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności.
Usługodawca– podmiot świadczący Usługi Pośredniczenia, czyli Netcash Sp. z o.o. będący właścicielem Serwisu internetowego.
Usługa Pośredniczenia – usługa wykonywana przez Netcash Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu na rzecz Klientów, polegająca na pośredniczeniu przez Netcash Sp. z o.o. w rezerwacji miejsc parkingowych przez Klientów od podmiotów prowadzących Parkingi
Umowa Świadczenia Usług Pośredniczenia – umowa zawierana między Usługodawcą, a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Pośredniczenia.
Parkingi – parkingi, z którymi Netcash Sp. z o.o. współpracuje w zakresie rezerwacji miejsc parkingowych za pomocą Serwisu;

§1 Postanowienia Ogólne

Przedmiotem działalności Serwisu jest pośrednictwo w wynajmie przy lotniskowych miejsc parkingowych od podmiotów prowadzących Parkingi. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
Treści znajdujące się w Serwisie, opisujące produkty i usługi oferowane przez Usługodawcę, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.

§2 Procedura składania rezerwacji, moment zawarcia umowy i czas realizacji zamówienia

1) Klient może dokonywać rezerwacji w serwisie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową https://najtanszyparking.pl/
2) Informacje o produktach i usługach prezentowane na stronach internetowych Serwisu stanowią informację handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
3) W ramach wykonywanej Usługi Pośredniczenia, Usługodawca za pomocą Serwisu umożliwia Klientom rezerwację miejsc parkingowych na terenie wybranego Parkingu, w dniach wybranych przez Klienta oraz możliwość dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Parkingowi za rezerwacje miejsca parkingowego
4) Momentem zawarcia umowy o wykonanie Usług Pośredniczenia jest chwila poprawnego uzupełnienia formularza rezerwacji dostępnego w Serwisie oraz kliknięcie w opcję „Zarezerwuj teraz”.
5) Umowa o której mowa w pkt. 4 obowiązuje do momentu wykonania przez podmiot prowadzący Parking Usługi parkingowej lub do chwili anulowania rezerwacji Usługi parkingowej przez Klienta, lub do chwili skutecznego odstąpienia Klienta od umowy o wykonanie Usługi parkingowej albo Usługi pośredniczenia.
6) Usługodawca nie jest właścicielem, ani operatorem Parkingów. Stronami umowy o rezerwacje miejsca parkingowego są podmioty prowadzące Parkingi, które oferują swoje usługi za pośrednictwem Serwisu, oraz Klienci, którzy dokonują rezerwacji tych usług.
7) Dokonanie rezerwacji na terenie wybranego Parkingu oznacza akceptację przez Klienta oferty zawarcia odpowiedniej umowy z podmiotem prowadzącym dany Parking, ceny wykonania Usług parkingowych oraz regulaminu danego Parkingu i jego lokalizacji.
8) Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§3 Rezerwacja miejsca parkingowego

1) Klient za pomocą formularza wyszukiwania, wyszukuje odpowiedni dla siebie Parking, określając jego lokalizację i czas, w którym chciałby z niego skorzystać. Przy wybranym przez Klienta Parkingu będą widniały szczegółowe informacje dotyczące Parkingu, z którymi Klient powinien się zapoznać.
2) W celu zarezerwowania, należy wypełnić formularz rezerwacji. Podczas wypełniania formularza Klient uzupełnia wymagane dane, zaznacza odpowiednie opcje oraz wyraża odpowiednie zgody.
3) Po dokonaniu rezerwacji, Klient otrzyma wiadomość e mail potwierdzającą rezerwację  oraz wiadomość sms.

§4 Odpowiedzialność

1) Usługodawca nie jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie Usług parkingowych, w tym za samochód i ewentualne szkody powstałe w związku z usługami parkingowymi.
2) Odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usług parkingowych, spoczywa na podmiotach prowadzących Parkingi.
3) W sytuacji, gdy Klient za pośrednictwem Serwisu dokonał płatności online za rezerwację Parkingu, a Parking nie wykonał Usługi parkingowej, Klient ma prawo żądać zwrotu kwoty rezerwacji od Usługodawcy w ciągu 14 dni od planowanej daty realizacji usługi, tj. daty przyjazdu na parking.
4) Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Usługi Pośredniczenia. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu wstrzymania świadczenia Usług trwającej nie dłużej niż 72h z przyczyn takich jak niewłaściwe działanie Serwisu internetowego, awaria techniczna, modernizacja Serwisu internetowego.

§5 Płatności

Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami.
Serwis przewiduje następujące rodzaje płatności:

1. Płatności on-line
2. Przelew bankowy
3. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

§6 Zmiany i anulowanie usługi, procedura reklamacyjna

1) Klient może anulować lub zmienić rezerwacje bez ponoszenia kosztów do 24 godzin przed planowanym przyjazdem.
2) Aby anulować lub zmienić rezerwacje Klient musi wysłać wiadomość email na adres kontakt@najtanszyparking.pl do 24h przed planowanym przyjazdem.
3) W przypadku anulowania rezerwacji zwrot płatności jest realizowany w ciągu 14 dni.
4) Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@najtanszyparking.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać dane osobowe Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), opis reklamowanego faktu lub usługi.
5) W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Serwis przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
6) W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Serwis ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
7) Serwis w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
8) Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany usługi albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, za żądanie to uznał za uzasadnione
9) W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi jest wyłączona.
10) W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§7 Odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
2. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres email: kontakt@najtanszyparking.pl lub na adres Netcash Sp. z o.o. ul. 1905 Roku 21/101, 26-600 Radom.
3. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.

§8 Wymagania Techniczne oraz Polityka Prywatności

1. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa.
2. Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.
3. Pełna treść Polityki Prywatności znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem: https://najtanszyparking.pl/privacy-policy/

§9 Postanowienia Końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku miejsc parkingowych i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
2. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
3. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Serwisu.
Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

telefon: (+48) 690 178 404
email: kontakt@najtanszyparking.pl 
pisemnie na adres: Netcash Sp. z o.o. ul. 1905 Roku 21/101, 26-600 Radom

Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.
Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Serwisu jest zabronione.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2023. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
2. mediację
3. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
4. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.