Poznań: Wyraźna Poprawa w 2022 roku

Lotnisko Poznań Ławica

Rozwój Poznańskiego Portu Lotniczego Ławica

Poznański port lotniczy Ławica zakończył rok 2022 z mniejszą stratą niż rok wcześniej. Wynik netto wyniósł 4,7 mln złotych, co stanowi istotną poprawę w porównaniu do roku 2021, gdy odnotowano stratę przekraczającą 27 mln złotych. Zarząd lotniska podkreśla, że obiecywujące wyniki wskazują na powrót na ścieżkę wzrostu.

Sprawdź poznan lotnisko parking

Mimo trwającego kryzysu w branży lotniczej, który był wynikiem pandemii COVID-19, globalnego spadku popytu na podróże lotnicze oraz niekorzystnych zjawisk makroekonomicznych i geopolitycznych, poznańskie lotnisko odnotowało sukcesywne odbudowywanie ruchu lotniczego w 2022 roku. Wzrost ruchu w porównaniu do rekordowego roku 2019 wyniósł 94%, co jest drugim najlepszym wynikiem w kraju wśród portów lotniczych obsługujących powyżej jednego miliona pasażerów rocznie.

Kapitał zakładowy na koniec 2022 roku wynosił 337 mln złotych. Strata netto za rok 2022 wyniosła 4 763 774 złotych, podczas gdy rok wcześniej przekroczyła 27 mln złotych. Oznacza to poprawę wyniku o blisko 22,4 mln złotych.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły prawie 95 mln złotych, zwiększając się o 46,1 mln złotych w porównaniu z rokiem poprzednim, co oznacza wzrost o 94%. Największy wpływ na ten wzrost miała liczba odprawionych pasażerów, która wzrosła o 115%.

Umorzenie pożyczki od PFR

Koszty działalności operacyjnej w 2022 roku wyniosły 93 mln złotych, co stanowiło spadek o 19,27 mln złotych w porównaniu z 2021 rokiem. Spółka lotniskowa osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 1 943 390 złotych, co stanowi znaczącą poprawę w porównaniu z rokiem poprzednim, gdy odnotowano stratę wynoszącą prawie 25 mln złotych. Pozostała działalność operacyjna pozwoliła na wygenerowanie zysku w wysokości 2 664 210 złotych. W przychodach uwzględniono także umorzenie pożyczki od PFR w wysokości 971 700 złotych.

Wynik finansowy z działalności finansowej w 2022 roku wyniósł 7 556 320 złotych, głównie ze względu na spłatę zobowiązań finansowych, w tym odsetek. Strata netto wynosząca 4 763 774 złotych jest o 82% mniejsza niż w roku poprzednim, kiedy wyniosła 27 146 990 złotych. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wspólników zdecydowało, że stratę tę pokryje się z przyszłych zysków.

Poprawa Rentowności

Na koniec roku 2022 wszystkie wskaźniki rentowności działalności lotniska poprawiły się w porównaniu z 2021 rokiem. Rentowność sprzedaży osiągnęła wynik dodatni, co oznacza, że każde 100 złotych ze sprzedaży generowało 2,05 złotych zysku, podczas gdy rok wcześniej była to strata w wysokości 50,89 złotych. Poprawa rentowności jest wynikiem dynamicznego wzrostu przychodów w porównaniu z kosztami. Wartość wskaźnika zyskowności netto sprzedaży była niższa niż wskaźnika zyskowności sprzedaży, co wynikało z poniesionej straty z działalności finansowej.

Wskaźnik EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych) wyniósł 29 mln złotych, co stanowi istotną poprawę w porównaniu z rokiem 2021.

Wzrost Zadłużenia

Stopa zadłużenia lotniska Poznań-Ławica wzrosła z 51,86% na koniec grudnia 2021 roku do 52,6% na koniec grudnia 2022 roku. Wzrost ten był efektem podpisania kolejnej umowy pożyczki z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju w 2022 roku, która przekazała lotnisku 25 mln złotych.

Zarząd poznańskiego portu wskazuje, że na przyszłość lotniska mogą wpłynąć czynniki takie jak wzrost cen paliw, inflacja, sytuacja wojenna na Ukrainie, rozwijająca się sieć kolejowa i infrastruktura drogowa oraz polityka innych portów znajdujących się w obszarze działania poznańskiego lotniska. Dodatkowe opłaty na linie lotnicze, nakładane przez państwo lub instytucje europejskie, mogą ograniczyć przyszłą dostępność lotów.

Polecane posty