Wzrost Portu Lotniczego Poznań-Ławica w 2022 roku: Analiza Finansowa

Lotnisko Poznań Ławica

W minionym roku 2022, Port Lotniczy Poznań-Ławica odnotował imponujący powrót do wyników, które przewyższyły te osiągnięte przed wybuchem pandemii. W niniejszym artykule dokonamy dogłębnej analizy finansowej tej instytucji, przyglądając się kluczowym aspektom jej działalności i perspektywom na przyszłość.

Sprawdź parking przy lotnisku w poznaniu

Powrót do Zyskowności

Port Lotniczy Poznań-Ławica, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością od lipca 1997 roku, odnotował znaczący zwrot losów. Po raz ostatni osiągnął zysk netto w wysokości 2,58 miliona złotych w 2016 roku. Jednakże w 2022 roku udało mu się osiągnąć jeszcze lepsze wyniki.

Dynamiczny Wzrost Przychodów

Przychody ze sprzedaży Portu Lotniczego Poznań-Ławica w 2022 roku wyniosły niespełna 95 milionów złotych, co stanowi wzrost o aż 94 procent w porównaniu do roku 2021. Jest to imponujące osiągnięcie, ponieważ przewyższa ono o 5,6 procent wpływy z najlepszego roku 2019. W 2022 roku lotnisko obsłużyło 2,2 tysiąca pasażerów, co oznacza spadek o 5,3 procent w porównaniu do 2019 roku, ale jednocześnie wzrost o aż 114 procent w stosunku do roku 2021. Liczba operacji pasażerskich w 2022 roku wyniosła 17 471, co oznacza, że średnio przypadało 128 pasażerów na każdy obsłużony rejs.

Wzrost Kosztów Operacyjnych

Koszty operacyjne wzrosły o 26 procent w porównaniu do roku 2021, osiągając łączną kwotę 93 milionów złotych. Największymi pozycjami kosztów były wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, które wyniosły łącznie 32,5 miliona złotych. Kolejnymi znaczącymi kosztami była amortyzacja (25 milionów złotych) i usługi obce (18 milionów złotych). Warto zaznaczyć, że wydatki na usługi obce wzrosły o aż 58,2 procent w porównaniu do roku 2021, wyprzedzając podwyżkę zużycia energii i materiałów, która wyniosła 48,2 procent.

Zysk i Strata

W rezultacie bilans przychodów i kosztów operacyjnych, spółka osiągnęła zysk na działalności operacyjnej w wysokości prawie 2,7 miliona złotych. Jednakże jest to niższy wynik o aż 48,2 procent w porównaniu do roku 2019. EBITDA, czyli zysk operacyjny plus amortyzacja, wyniósł niespełna 27 milionów złotych. Niemniej jednak, negatywne saldo działalności finansowej wyniosło 7,5 miliona złotych, głównie z powodu wyższych odsetek z tytułu kredytów, w tym nowego kredytu w wysokości 25 milionów złotych. W rezultacie spółka odnotowała stratę brutto w kwocie niespełna 4,9 miliona złotych, a po odpisie podatku dochodowego, strata netto Portu Lotniczego Poznań-Ławica wyniosła prawie 4,7 miliona złotych.

Struktura Aktywów

W 2022 roku suma aktywów poznańskiej spółki lotniskowej spadła o niespełna 2 miliony złotych, osiągając łączną kwotę 539,6 miliona złotych. Kapitał zakładowy nie został podwyższony i nadal wynosi 337 milionów złotych. Mimo to, większość wskaźników finansowych uległa poprawie. Choć zadłużenie spółki wzrosło nieznacznie, na koniec 2022 roku wartość kapitałów obcych przewyższała kapitały własne, co stanowi wyzwanie do rozważenia w kontekście długoterminowej stabilności finansowej.

Wyzwania i Perspektywy

Warto zaznaczyć, że inwestycje wielkopolskiej spółki skupiały się przede wszystkim na aktywach finansowych, a także zakupiono środki trwałe za 13 milionów złotych. Jednakże największym problemem pozostaje kwestia potencjalnych oraz toczących się sporów cywilnych związanych z roszczeniami właścicieli nieruchomości na ustanowionym obszarze ograniczonego użytkowania (OOU) wokół lotniska. Pomimo tego, że spółka utrzymuje rezerwę w wysokości niespełna 5 milionów złotych na pokrycie ewentualnych odszkodowań, ryzyko konieczności zwiększenia tej kwoty jest niewielkie, ze względu na korzystne orzeczenia Sądu Najwyższego.

Zarząd spółki zakłada powrót do obsługi wolumenów z okresu przed pandemią w 2023 roku. Jednocześnie, szefostwo portu na Ławicy obawia się zagrożenia geopolitycznego, w tym utraty potencjału rynku ukraińskiego oraz wystąpienia krytycznie niekorzystnych zjawisk o charakterze makroekonomicznym. Port Lotniczy Poznań-Ławica stoi więc przed wyzwaniami, ale także przed szansami na dalszy rozwój i odzyskanie pozycji lidera na rynku lotnictwa.

Polecane posty